Informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1                  Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: ProViaz B.V., handelend onder de naam ProViaz Administratieve Dienstverleners B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Herveld aan Het Dorpsplein 21, Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.

Artikel 2                  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.
  3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3                  Offertes

  1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW

Artikel 4                  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om namens haar op te treden voor zover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.
  7. Alle opdrachten worden aan derden verstrekt uit hoofde van de opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.

Artikel 5                  Contractsduur, uitvoeringtermijn

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overkomen.
  2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6                  Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is
   om de verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig uitsluitend schriftelijk kunnen aanpassen.

Artikel 7                  Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8                  Intellectuele eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9                  Gebreken, klachtentermijnen

  1. Klachten over der verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 10                Betaling

  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim: de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
  3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is opdrachtnemer na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
  5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11                Incassokosten

  1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle (buiten) gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

15% van het geïncasseerde bedrag over de eerste € 2.950,00, met een minimum van € 150,00
10% van het meerdere tot        €   5.900,00
8% over het meerdere tot        € 14.748,00
5% over het meerdere tot        € 58.990,00
3% over het meerdere boven  € 58.990,00

Artikel 12                Aansprakelijkheid

  1. Indien en voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste 3 maanden voor beëindiging van de opdracht.
  2. De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door opdrachtnemer van de werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 13                Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de aan de opdrachtnemer verbonden adviseur die de werkzaamheden uitvoerde.
  2. Indien van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14                Geschillenbeslechting

  1. Bij geschillen heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter.
   De bevoegde rechter is in dit geval de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer.

Artikel 15                Toepasselijk recht

  1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.